Проект: BG16RFOP002-2.077-1122

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

Проект №BG16RFOP002-2.077-1122 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ се изпълнява по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП”, управлявана от Министерство на икономиката. Проектът се съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Кратко описание на проекта:
Настоящата процедура е насочена към средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.
Ограниченията, наложени във връзка с борбата с разпространението на пандемията от COVID-19, засягат икономическия сектор, които нямат ресурсите да продължат да функционират и съществуват в подобна усложнена икономическа обстановка.
В изпълнение на проекта ще доведе до постигане на положителен ефект по отношение на дружеството за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Цели на проекта:
Основна цел на настоящото проектно предложение е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските средни предприятия.

Обща стойност: 150 000 лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране
Начало: 25.01.2021 г.
Край: 25.04.2021 г.